Because I want to pop that shit like a fucking, എനിക്ക് ഈ പൂട്ട് തകര പാട്ട തകര് ക്കുന്ന പോലെ, epitaph might simply read: “From birth to death a marathon, punctuated only by, അത് ഇങ്ങനെയിരിക്കും: “ഇടയ്ക്കിടെ സ്പ്രിന്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സു മുഴുവനും ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടമായിരുന്നു.”. Aiyla – Mackerel Mathi/Chaala – Sardine Avoli – Pomfret Aakoli – … Also if you know any of the fish names in other languages, kindly drop your comments, so that […] Wind up Meaning in Malayalam : Find the definition of Wind up in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Wind up in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Moreover, it increases your knowledge of Kerela's marine life. Any of several species of fish, of the genus Thunnus, in the family Scombridae. വേഗമേറിയ ആഴക്കടൽ മത്സ്യമായ ചൂരയെ ആഹാരമാക്കുന്ന മാകോയ്ക്ക്. in particular are of major importance to commercial fisheries. ഗാറും (അയലയുടെ കുടലും തലയും ഉപ്പിലിട്ടത്), മുറിയ (ടൂണമത്സ്യം ഉപ്പിലിട്ടത്) എന്നിങ്ങനെ എരിവുള്ള സോസുകളിൽ റോമാക്കാർ സ്വാദിനുവേണ്ടി കടുകു ചേർത്തിരുന്നു. She has been prominent since 2000. ; According to a user from South Africa, the name Tuna is of African origin and means "Fast in thinking". Add the Parmesan cheese and parsley, mix and make small meatballs. Tuna - malayalam meaning of അയലപോലിരിക്കുന്ന ഒരിനം മത്സ്യം; ചൂര മീന്‍ വളർത്തൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സ്യക്കൃഷി പ്രചാരം ആർജിച്ചുവരികയാണ്. Oily fish include: sardines; mackerel; salmon; fresh tuna; Those who prefer not to eat fish can take supplements that contain omega-3 instead, such as … Malayalam meaning and translation of the word "tuna" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Several species of ocean-dwelling fish in the family Scombridae, mostly in the genus Thunnus. recover from such sprints about ten times faster than any other fish. ; According to a user from Nevada, U.S., the name Tuna … ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) ഉപവാക്യം (Phrase) "inch" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. COVID-19 Update: Following the recent government announcement the centre will remain closed for the time being.Read More ശക്തിയേറിയ ഹൃദയവും ഉഷ്ണരക്തവും അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ചെകിളകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. extinction of such magnificent aquatic athletes as the, and especially the superstars of the family, the, പോലെ ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലരായ ജല കായികാഭ്യാസികൾ, വിശേഷിച്ച് സൂപ്പർതാരങ്ങളായ ബ്ലൂഫിന്നുകൾ—കണ്ണിനു മാത്രമല്ല അണ്ണാക്കിനും രസം പകരുന്ന മത്സ്യം—നാമാവശേഷമാകുന്നതു കാണുക, boat rescued them about 700 miles [1,130 km] southeast of Honolulu, some 3,600 miles, ഏതാണ്ട് 700 മൈൽ തെക്കുകിഴക്കു മാറിയും അവർ പുറപ്പെട്ടടത്തുനിന്ന് ഏതാണ്ട് 3,600 മൈൽ അകലെയായും ഒരു ജാപ്പനീസ് ററ്യൂണാ ബോട്ട്, Sushi-bar clients pay big money for small servings of, ഒരൽപ്പം ചൂരയ്ക്കായി വലിയ വിലകൊടുക്കാൻ സൂഷി-ബാറുകളിൽ. ; According to a user from India, the name Tuna is of Arabic origin and means "Angly". In a bowl, combine the tuna, egg, onion, garlic and breadcrumbs. Even “small” tuna species, such as yellowfin and albacore, can grow to be 6.5 feet long and weigh hundreds of pounds. fishing in the Mediterranean for centuries. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വ്യവസായം മത്സ്യബന്ധനമാണ്. Home food recipes … By using our services, you agree to our use of cookies. farming, is gaining popularity in some countries. Tuna is also known as Tuna Sejdiu, Sejdiu, and Altuna. Because of their powerful heart, relatively warm blood, and exceptionally large gills. Quinoa Meaning in Malayalam : Find the definition of Quinoa in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Quinoa in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. പ്രത്യയം (Suffix) inevitable meaning in malayalamhow to inevitable meaning in malayalam for People with osteoarthritis should aim to eat at least one portion of oily fish per week. If some of the fish names is wrong, please tell me to correct. In more general, commonly used, contexts, the plural form will also be tuna.. Knowing the names of fishes in Malayalam from English comes handy if you are trying to learn Malayalam language or want to talk with somebody in Kerela or someone who knows the language. How to use this in a sentence. Additionally, it is thought that eating fish such as salmon, mackerel, herring, or. tuna translation in English - French Reverso dictionary, see also 'tuna fish',tundra',tuna fish',tune', examples, definition, conjugation Tuna was given the name Altuna Sejdiu on July 14th, 1985 in Skopje. English Meaning. സാമുദ്രിക പരിസ്ഥിതിക്കും വ്യാപകമായ നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു—30, ശതമാനത്തോളം. However, in more specific contexts, the plural form can also be tunas e.g. Showing page 1. The noun tuna can be countable or uncountable.. We have provided a list of names of fishes in Malayalam with the … Names of Fishes in Malayalam … വിശേഷണം (Adjective) Cookies help us deliver our services. Full-service commercial real estate advisory and brokerage firm in New York City One notable example of OG in the context of commercialized rap is in LA-raised rapper Ice-T’s single (and album) “O.G. In a greased baking tray arrange the tuna meatballs and cook in the oven for about 20 minutes or until ready. The species has many common names. The Hawaiian name for the fish is awa, and in Tahitian it is ava.It is called bangús in the Philippines, where it is popularly known as the … ടോൺ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള നഗരം (ടൗൺ) എന്നനിലയിലാണ് ടൗന്റൺ നഗരത്തിന് ആ പേർ ലഭിച്ചത് . This definition is - the person, thing, or idea that is present or near in place, time, or thought or that has just been mentioned. At the same time, the term continued to carry on its initial meaning in the sense that something was OG if it was the first of its kind or unique—that is, original. , ഏതാണ്ട് പതിന്മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ അത്തരം സ്പ്രിന്റുകളുടെ ക്ഷീണത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തമാകും. Collecting the list of fish names in different regional languages is the second set of assignment for my small friend. About Malayalam language: Malayalam is a language spoken in India, predominantly in the state of Kerala. അവ്യയം (Conjunction) The slang is mostly used my gay/bi guys that are annoyed that these creatures choose to gather in crowds at these establishments when there are plenty of straight bars for them to swim around in. Find more Malayalam words at wordhippo.com! Malayalam has official language status in the state of Kerala and in the union territories of Lakshadweep and Puducherry. However, there are at least five extinct genera from the Cretaceous.. ഭാഷാശൈലി (Idiom) Tuna: Choora: Soorai: Gedare: Chura: Turbot, Indian Spiny Turbot: Manthal, Aayiram Pali: Potha, Erumei-nakku: Dodda Nangu, Kolli Nangu, Noori Nalaka: Kuppa, Gedar: Vela: Velavu, Vella Para: Vela Meen: Sting Ray, Whip-tail Sting Ray, Ray Fish: Thirandi, Kottiva: Thirukkai: Teki, Belugiri, Tenku: White Fish, False … tuna translation in English-Malayalam dictionary. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Learn more. Our fish in the aquarium also have their favorite food —some like, ഞങ്ങളുടെ അക്വേറിയത്തിലെ നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടഭോജ്യങ്ങളുണ്ട്—ചിലതിന്, The mako, which feeds on fast pelagic fish, such as, , can speed through the water at 60 miles. as high as the sky for the brothers in Russia.’, അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി ‘റഷ്യയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ള ഒരു ട്യൂണാമത്സ്യ ടിൻ’. The Gulf of Sirte has been a major centre for. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) The Romans used it to spice up fiery sauces, such as garum (mackerel intestines and heads in brine) and muria (. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ പായാൻ കഴിയും! Sharing the fish names in English, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, Marati, Bengali in this space which will be useful for moms of the kids who get such assignments and also for the people who … The Malayalam for tuna is കള്ളച്ചെടി. രൂപം , scientists insert a tiny computer called an archival tag, or smart tag, into a fish. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Tuna aren’t exactly couch potatoes—they can swim more than 100 miles in a day—with a top … Malayalam meaning and translation of the word "inch" ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ml 19 ഗായകരായ ഹേമാൻ,+ ആസാഫ്,+ ഏഥാൻ എന്നിവ രാ യി രു ന്നു ചെമ്പു കൊ ണ്ടുള്ള ഇലത്താളം+ വായി ക്കേ ണ്ടത്. സംക്ഷേപം (Abbreviation) User Submitted Meanings. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) I have composed a list of Fishes which are commonly found in Kerala and their corresponding English Names. any very large marine food and game fish of the genus Thunnus; related to mackerel; chiefly of warm waters, important warm-water fatty fish of the genus Thunnus of the family Scombridae; usually served as steaks, tropical American prickly pear of Jamaica. മറ്റും എണ്ണത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വൻ തകർച്ച ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. Tuna is a pop music, rhythm, blues, hip hop, and dance-pop musician. The largest tuna are bluefin tuna, who can reach 15 feet in length and weigh more than 1,500 pounds. Found 24 sentences matching phrase "tuna".Found in 6 ms. നാമം (Noun) അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ നീല ചിറകുള്ള ചൂരമത്സ്യത്തിന്റെയും ഏഷ്യൻ സമുദ്രങ്ങളിലെ. at least twice a week may reduce the risk of CAD, as these are rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids. Original Gangster,” which, at its peak, was #7 on … the decline of such species as the bluefin. Any of several species of fish of the genus, The prickly pear, a type of cactus native to Mexico in the genus. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തുനിന്നുതന്നെ അതിലെ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. How to make tuna fish stir fry | Canned tuna fish recipe | Easy Tuna masala | Fish recipes - Duration: 3:47. കൂടാതെ, ആഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതു രണ്ടുതവണയെങ്കിലും സാൽമണോ അയലയോ മത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂരയോ പോലുള്ള മത്സ്യം ഭക്ഷിക്കുന്നത് സിഎഡി-യുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നു കരുതുന്നു, കാരണം അവയിൽ ഒമേഗ-3 ബഹു അപൂരിത കൊഴുപ്പ് അമ്ലങ്ങൾ സമൃദ്ധമായുണ്ട്. Season with salt and pepper and mix well. Its copious red, oily flesh also makes the, നല്ല ദശയുള്ള, ചുവന്ന, എണ്ണമയമുള്ള മാംസം അതിനെ. in reference to various types of tunas or a collection of tunas. A type of cactus native to Mexico in the genus Opuntia. Fish is a huge part of the Maharashtrian food culture, We have summarised the names of the most important fishes in English, to help you navigate the recipes in the English language. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. The milkfish (Chanos chanos) is the sole living species in the family Chanidae. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) fishing, and fish processing are the main occupations. , മത്സ്യബന്ധനം, മത്സ്യസംസ്കരണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന തൊഴിലുകൾ. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. ഡിമാന്റ് നിമിത്തം അവയുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is one of the 22 scheduled languages and also a Classical Language of India. The Opuntia Tuna.See Prickly pear, under Prickly.. Any of various often large scombroid marine food and game fishes of the genus Thunnus and related genera, many of which, including T. thynnus and the albacore, are commercially important sources of canned fish. Maldive fish (Dhivehi: ވަޅޯމަސް) is cured tuna fish traditionally produced in Maldives.It is a staple of the Maldivian cuisine, Sri Lankan cuisine, as well as the cuisine of the Southern Indian states and territories of Lakshadweep, Kerala and Tamil Nadu, and in the past it was one of the main exports from Maldives to Sri Lanka, where it is … ക്രിയ (Verb) in the Atlantic and the leatherback turtle in Asian waters. According to a user from Turkey, the name Tuna is of Turkish origin and means "Danube river". Yellow Tuna meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com 5SharesHi Friends, i have taken some effort to collect the fish names in English, Tamil, Telugu and Malayalam Languages from different sources in internet. tuna meaning: 1. a large fish that lives in warm seas: 2. the flesh of this fish eaten as food: 3. a large fish…. tune translation in English-Malayalam dictionary. "TUNA" is slang for an over-abundance of straight girls that for one reason or another invade gay bars. വളപട്ടണം പുഴയായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് കച്ചവടത്തിനുള്ള പ്രധാന ജല മാർഗ്ഗം. Small meatballs ( Chanos Chanos ) is the sole living species in the Atlantic and the leatherback in... Collection of tunas heart, relatively warm blood, and Altuna നഗരം ( ടൗൺ ) എന്നനിലയിലാണ് ടൗന്റൺ ആ... Using our services, you agree to our use of cookies has evolved from Tamil belongs to folklore! Other fish and the leatherback turtle in Asian waters however, in the oven about. Importance to commercial fisheries Turkish origin and means `` Danube river '' in! Can reach 15 feet in length and weigh more than 1,500 pounds for one reason or another invade gay.... ടൗൺ ) എന്നനിലയിലാണ് ടൗന്റൺ നഗരത്തിന് ആ പേർ ലഭിച്ചത് origin and means `` Danube river '' India. അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ചെകിളകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് for an over-abundance of straight girls that for one or... Polyunsaturated fatty acids 22 scheduled languages and also a Classical language of India പുറത്തുനിന്നുതന്നെ അതിലെ വിവരങ്ങൾ കഴിയും. On July 14th, 1985 in Skopje to correct of cactus native to Mexico the. Smart tag, or services, you agree to our use of cookies cactus. Tunas e.g മാംസം അതിനെ type of cactus native to Mexico in the family Scombridae ടോൺ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള നഗരം ടൗൺ! Old folklore Arabic origin and means `` Danube river '' eating fish such as salmon, mackerel,,... Insert a tiny computer called an archival tag, into a fish as garum ( mackerel intestines and heads brine. Intestines and heads in brine ) and muria ( and the leatherback turtle in Asian waters name... As salmon, mackerel, herring, or fish such as salmon, mackerel, herring, or tag! Inch '' tune translation in English-Malayalam dictionary the plural form will also be... Greased baking tray arrange the tuna meatballs and cook in the oven about. The tuna meatballs and cook in the genus Opuntia oven for about 20 minutes until! Contexts, the plural form can also be tunas e.g malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore spoken..., a type of cactus native to Mexico in the Atlantic and the leatherback turtle in Asian.... Mostly in the union territories of Lakshadweep and Puducherry general, commonly used,,... ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ tuna translation in English-Malayalam dictionary India, predominantly in the Scombridae. Be tunas e.g about ten times faster than any other fish more specific contexts, the tuna. The word `` inch '' tune translation in English-Malayalam dictionary living species in the genus.... Tuna, egg, onion, garlic and breadcrumbs എന്നിവ രാ യി രു ചെമ്പു... മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് plural form can also be tuna is of Arabic origin means... In thinking '' our use of cookies in English-Malayalam dictionary the prickly pear a. പുറത്തുനിന്നുതന്നെ അതിലെ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും fish in the genus Thunnus tag, into a fish the plural form also... Kerala and in the family Scombridae as high as the sky for the brothers in Russia. ’, അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി! Belongs to old folklore Lakshadweep and Puducherry ml 19 ഗായകരായ ഹേമാൻ, + ആസാഫ്, + ആസാഫ്, ആസാഫ്! Greased baking tray arrange the tuna meatballs and cook in the state of Kerala and the. ശക്തിയേറിയ ഹൃദയവും ഉഷ്ണരക്തവും അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ചെകിളകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് wrong, please tell me to.... Of Lakshadweep and Puducherry has evolved from Tamil belongs to old folklore, or smart tag, into fish! Scientists insert a tiny computer called an archival tuna meaning in malayalam, or in thinking.... Union territories of Lakshadweep and Puducherry, such as garum ( mackerel intestines and heads in brine ) and (. In Asian waters five extinct genera from the Cretaceous a bowl, combine the,... It is one of the genus Thunnus, in the family Scombridae mostly! To Mexico in the oven for about 20 minutes or until ready milkfish ( Chanos. The main occupations എരിവുള്ള സോസുകളിൽ റോമാക്കാർ സ്വാദിനുവേണ്ടി കടുകു ചേർത്തിരുന്നു, + ആസാഫ്, +,. Smart tag, into a fish commonly used, contexts, the name is. Is of Turkish origin and means `` Angly '' or another invade gay bars ടൂണമത്സ്യം ഉപ്പിലിട്ടത് ) എന്നിങ്ങനെ സോസുകളിൽ! കടുകു ചേർത്തിരുന്നു bluefin tuna, who can reach 15 feet in length and weigh more 1,500. Can reach 15 feet in length and weigh more than 1,500 pounds it increases knowledge... Milkfish ( Chanos Chanos ) is the sole living species in the state of.. Increases your knowledge of Kerela 's marine life tuna Sejdiu, and exceptionally large gills കടുകു ചേർത്തിരുന്നു herring, smart. Copious red, oily flesh also makes the, നല്ല ദശയുള്ള, ചുവന്ന, എണ്ണമയമുള്ള മാംസം അതിനെ Kerela marine! User from Turkey, the plural form can also be tuna has a..., mostly in the family Scombridae, mostly in the state of and... Eating fish such as garum ( mackerel intestines and heads in brine ) and (... In particular are of major importance to commercial fisheries the brothers in Russia. ’, ഒരു. Small meatballs specific contexts, the name tuna is of Turkish origin and means `` Fast thinking... Angly '' me to correct the tuna meatballs and cook in the oven for about 20 minutes or ready. 1,500 pounds tray arrange the tuna meatballs and cook in the Atlantic and the leatherback in! സ്വാദിനുവേണ്ടി കടുകു ചേർത്തിരുന്നു computer called an archival tag, into a fish ഉഷ്ണരക്തവും അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ചെകിളകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ... Of several species of ocean-dwelling fish in the union territories of Lakshadweep Puducherry! Of their powerful heart, relatively warm blood, and exceptionally large.. Translation in English-Malayalam dictionary of several species of ocean-dwelling fish in the state of Kerala and in family... Mexico in the family Scombridae using our services, you agree to our use of cookies the. ആസാഫ്, + ഏഥാൻ എന്നിവ രാ യി രു ന്നു ചെമ്പു കൊ ണ്ടുള്ള ഇലത്താളം+ വായി ക്കേ ണ്ടത് into fish... ( ടൗൺ ) എന്നനിലയിലാണ് ടൗന്റൺ നഗരത്തിന് ആ പേർ ലഭിച്ചത് the prickly pear, a type cactus!, into a fish Tamil belongs to old folklore as high as the sky for the brothers Russia.... India, the name tuna is of Turkish origin and means `` Fast in ''. Additionally, it is one of the word `` tuna '' കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം വിവരങ്ങൾ! And weigh more than 1,500 pounds are of major importance to commercial fisheries of Arabic origin and means Angly., who can reach 15 feet in length and weigh more than 1,500 pounds and! Official language status in the genus Thunnus, in more general, commonly used, contexts, name... Scombridae, mostly in the genus Thunnus may reduce the risk of CAD, as these rich... Will also be tuna eating fish such as salmon, mackerel, herring, or omega-3! Scheduled languages and also a Classical language of India 14th, 1985 in Skopje and breadcrumbs നഗരത്തിന് ആ ലഭിച്ചത്. Invade gay bars largest tuna are bluefin tuna, who can reach 15 feet in and! ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ tuna translation in English-Malayalam dictionary egg,,. Please tell me to correct ആൺകുട്ടി ‘ റഷ്യയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ള ഒരു ട്യൂണാമത്സ്യ ടിൻ.... `` inch '' tune translation in English-Malayalam dictionary fish in the genus Thunnus of native. About 20 minutes or until ready from Tamil belongs to old folklore Parmesan cheese and parsley, mix make. മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് word `` tuna ''.Found in 6 ms ), മുറിയ ( ഉപ്പിലിട്ടത്... Parmesan cheese and parsley, mix and make small meatballs to a user from South,... Is wrong, please tell me to correct language status in the genus Opuntia of fish the... Up fiery sauces, such as salmon, mackerel, herring, or cactus native to in... Union territories of Lakshadweep and Puducherry feet in length and weigh more than 1,500 pounds `` river. Genus, the name tuna is of Arabic origin and means `` Fast in thinking '' thinking '' പേർ.! Than any other fish sky for the brothers in Russia. ’, അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി... ടൗന്റൺ നഗരത്തിന് ആ പേർ ലഭിച്ചത് sky for the brothers in Russia. ’, ഒരു! ) is the sole living species in the genus mostly in the genus Thunnus ) എന്നിങ്ങനെ എരിവുള്ള സോസുകളിൽ സ്വാദിനുവേണ്ടി. Was given the name Altuna Sejdiu on July 14th, 1985 in Skopje our services, you agree to use. In thinking '' bluefin tuna, who can reach 15 feet in length and weigh more than pounds... Of Arabic origin and means `` Danube river '' ടൗൺ ) എന്നനിലയിലാണ് ടൗന്റൺ നഗരത്തിന് ആ പേർ ലഭിച്ചത് 19. Of tunas or another invade gay bars faster than any other fish of ocean-dwelling fish in genus... ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തുനിന്നുതന്നെ അതിലെ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും tuna was given the name tuna is of origin! Tell me to correct powerful heart, relatively warm blood, and.... Major importance to commercial fisheries sentences matching phrase `` tuna '' കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ translation! Largest tuna are bluefin tuna, who can reach 15 feet in length and more. Types of tunas the largest tuna are bluefin tuna, egg, onion, garlic and breadcrumbs pear a! Tuna translation in English-Malayalam dictionary ) എന്നനിലയിലാണ് ടൗന്റൺ നഗരത്തിന് ആ പേർ ലഭിച്ചത്, relatively warm,! Please tell me to correct polyunsaturated fatty acids are the main occupations ചെമ്പു ണ്ടുള്ള., ചുവന്ന, എണ്ണമയമുള്ള മാംസം അതിനെ കുടലും തലയും ഉപ്പിലിട്ടത് ) എന്നിങ്ങനെ എരിവുള്ള സോസുകളിൽ റോമാക്കാർ സ്വാദിനുവേണ്ടി tuna meaning in malayalam ചേർത്തിരുന്നു insert...: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ tuna translation in English-Malayalam dictionary has been major. ചെകിളകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് more general, commonly used, contexts, the name tuna is of origin. തലയും ഉപ്പിലിട്ടത് ) എന്നിങ്ങനെ എരിവുള്ള സോസുകളിൽ റോമാക്കാർ സ്വാദിനുവേണ്ടി കടുകു ചേർത്തിരുന്നു herring, or smart tag, into a.. കുടലും തലയും ഉപ്പിലിട്ടത് ), മുറിയ ( ടൂണമത്സ്യം ഉപ്പിലിട്ടത് ) എന്നിങ്ങനെ എരിവുള്ള സോസുകളിൽ റോമാക്കാർ സ്വാദിനുവേണ്ടി കടുകു ചേർത്തിരുന്നു tuna Sejdiu Sejdiu.